'
2018-10-25 17:28:16 UTC

European lawmakers vote to ban single-use plastics

Eu_lawmakers_vote_to_ban_single-use_plastics