2018-05-29 22:00:42 UTC

Tesla in 'Autopilot' mode crashes into parked police vehicle

Tesla_in_'autopilot'_mode_crashes_into_parked_police_vehicle