2017-08-08 04:54:02 UTC

Google takes action against 'anti-diversity memo'

Google_takes_action_against_'anti-diversity_memo'