2017-10-09 19:26:25 UTC

Catalonia Faces Pressure to Abandon Plan for Independence

Catalonia_faces_pressure_to_abandon_plan_for_independence